Дебіторська заборгованість – що це, аналіз, облік і стягнення

0
153

Дебіторська заборгованість, як правило, становить близько
третини, а може і більше оборотних активів підприємства.

На думку В.В. Ковальова, дебіторська заборгованість як
іммобілізація власних оборотних коштів повинна бути мінімізована,
але цього не відбувається з багатьох причин, в тому числі і через
конкуренції.

Але перш ніж приступити до аналізу дебіторської заборгованості,
визначимо що, включає саме поняття «дебіторська
заборгованість ». Debitum в перекладі з латинської означає
борг, обов’язок. Цей термін вперше згадувався в папірусах Зенона,
який в 256 р до н.е. реформував систему обліку в Греції.

В даний час використання визначення дебіторської
заборгованості в різних сферах діяльності призвело до того, що
трактування терміна можна умовно розділити на юридичну, бухгалтерську та економічну.

джерело Визначення

юридичний
підхід
Цивільний
кодекс Російської Федерації
В силу зобов’язання одна особа
(Боржник) зобов’язана вчинити на користь іншої особи (кредитора)
певним чином впливати, як то: передати майно, виконати роботу,
надати послугу, внести вклад у спільну діяльність, сплатити гроші
і т.п., або утриматися від певної дії, а кредитор має
право вимагати від боржника виконання його обов’язку
Бланк І.А. Управління активами Дебіторська заборгованість
– це сума заборгованості на користь підприємства,
представлена ​​фінансовими зобов’язаннями юридичних і фізичних осіб
Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент Дебіторська заборгованість
– це заборгованість юридичних і фізичних осіб даному
господарюючому суб’єкту
Румянцева А.Ю. управління дебіторською
заборгованістю на підприємстві
Дебіторська заборгованість
– особлива форма кредитування юридичних і фізичних осіб,
підкріплена або не підкріплена законодавчою базою
Бухгалтерський
підхід
Бочаров В.В. Управління грошовим обігом
підприємств і корпорацій
Дебіторська заборгованість
– це комплексна стаття, що включає розрахунки: з покупцями
і замовниками; за векселями до отримання; з дочірніми і залежними
товариствами; з учасниками (засновниками) по внесках до статутного капіталу;
за виданими авансами; з іншими дебіторами
Пятов М.Л. Управління зобов’язаннями організації Дебіторська заборгованість
– це відображені на рахунках розрахунків зобов’язання перед
підприємством сторонніх осіб – покупців, працівників,
займополучателя, бюджету
Фінансово-кредитний енциклопедичний словник
під редакцією проф. А.Г. Грязнова
Дебіторська заборгованість
– це рахунки, що належать до отримання у зв’язку з поставками
по комерційному кредиту
економічний
підхід
Єфімова О.В., Мельник М.В. аналіз фінансової
звітності
Дебіторська заборгованість
являє собою вкладення і спосіб розширення продажу в кредит з
яка забезпечує додатковий обсяг реалізації і власного капіталу
Безруких П.С. Бухгалтерський облік Дебіторська заборгованість
– це що входять до складу активів організації її майнові
вимоги до інших юридичних і фізичних осіб, які є її
боржниками

Аналіз дебіторської заборгованості можна провести в наступній
послідовності:

 • аналіз абсолютних і відносних показників стану,
  структури і руху дебіторської заборгованості;
 • аналіз стану дебіторської заборгованості за термінами освіти;
 • розрахунок показників
  оборотності, частки дебіторської
  заборгованості в загальному обсязі поточних активів, оцінка співвідношення темпів
  зростання дебіторської заборгованості з темпами виручки від продажів;
 • аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Для оцінки складу, структури і динаміки дебіторської
заборгованості компанії складемо таблицю, що включає відомості про склад,
структурі і динаміці дебіторської заборгованості (табл. 1).

З даних таблиці 1 видно, що у аналізованої компанії
відсутня довгострокова дебіторська заборгованість, вся дебіторська
заборгованість є короткостроковою.

Таблиця 1. Аналіз складу, структури і динаміки дебіторської заборгованості

Показник На кінець 2013р. На кінець 2014 р. На кінець 2015р. Темп приросту,% Абсолютне відхилення, тис. Руб.

тис. руб. % тис. руб. % тис. руб. % 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014
Довгострокова дебіторська заборгованість 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Короткострокова дебіторська заборгованість, в т.ч .: 235061 100,0% 234087 100,0% 324583 100,0% 99,6% 138,7% -974 90496
– розрахунки з постачальниками та підрядниками 332 0,1% 227 0,1% 601 0,2% 68,4% 264,8% -105 374
– розрахунки з покупцями і замовниками 234615 99,8% 233353 99,7% 316614 97,5% 99,5% 135,7% -1262 83261
– розрахунки по податках і зборах 0,0% 228 0,1% 6204 1,9% 0,0% 2721,1% 228 5976
– розрахунки по соціальному
страхуванню і забезпеченню
0,0% 22 0,0% 19 0,0% 0,0% 86,4% 22 -3
– розрахунки з підзвітними особами 0,0% 12 0,0% 3 0,0% 0,0% 25,0% 12 -9
– розрахунки з різними дебіторами і кредиторами 5 0,0% 2 0,0% 887 0,3% 40,0% 44350,0% -3 885
– витрати майбутніх періодів 109 0,0% 243 0,1% 255 0,1% 222,9% 104,9% 134 12

Дані таблиці 1 свідчать, що дебіторська
заборгованість в 2014 р. знизилася в порівнянні з 2013р. на 0,4% і
склав 234 087 тис. руб., що на 974 тис. руб. менше, ніж в 2013р.
Зниження загальної суми дебіторської заборгованості, в більшій мірі,
відбулося за рахунок зниження заборгованості покупців і замовників на 1 262 тис. руб.

У 2015 році спостерігається приріст дебіторської заборгованості по
порівняно з 2014р. – на 38,7% або на 90 496 тис. Руб.
Найбільший вплив на зростання дебіторської заборгованості зробило зростання
заборгованостей покупців і замовників – 83 261 тис. рублів
і зростання дебіторської заборгованості з податків і зборів – 5 976 тис. руб.

Таким чином, у всіх трьох аналізованих періодах найбільший
питома вага в загальній величині дебіторської заборгованості становить
заборгованість покупців і замовників (на кінець 2013р. питома вага
цієї заборгованості в загальній склав 99,8%, 2014 р. – 99,7%, на
кінець 2015р. – 97,5%). Питома вага інших складових
незначний.

Отже, необхідно звернути особливу увагу на
дебіторську заборгованість, що утворилася за розрахунками з покупцями і
замовниками. Для цього слід вивчити склад, структуру і динаміку
заборгованості покупців і замовників (табл. 2).

Таблиця 2. Аналіз складу, структури і динаміки дебіторської
заборгованості покупців і замовників

Показник На кінець 2013р. На кінець 2014 р. На кінець 2015р. Темп приросту, %

тис. руб. % тис. руб. % тис. руб. % 2014/2013 2015/2014
Розрахунки з покупцями і замовниками, в т.ч .: 234615 100,0% 233353 100,0% 316614 100,0% -0,5% 35,7%
компанія А 90294 38,5% 71410 30,6% сто тридцять одна тисяча п’ятсот п’ятьдесят вісім 41,6% -20,9% 84,2%
компанія Б 33042 14,1% 40704 17,4% 50665 16,0% 23,2% 24,5%
компанія В 32394 13,8% 35668 15,3% 43612 13,8% 10,1% 22,3%
компанія Г 20449 8,7% 22160 9,5% 24747 7,8% 8,4% 11,7%
Інші покупці і замовники 58436 24,9% 63411 27,2% 66032 20,9% 8,5% 4,1%

У структурі заборгованості компанії, 4 контрагента мають
заборгованість більше 10% від загальної суми заборгованості: Компанія А, Б, В,
Г. Заборгованість інших покупців мають меншу питому вагу в загальній
величиною заборгованості і об’єднані в графі «Інші
покупці і замовники ».

Дебіторська заборгованість - то багато, аналіз, облік і Стягнення

Найбільшу питому вагу в загальній величині заборгованості
покупців і замовників становить заборгованість Компанії А, питома
вага на кінець 2015 року – 41,6%. Заборгованість зазначеної
компанії, в порівнянні з 2014 р. виросла на 60 148 тис. руб., що в
більшій мірі забезпечило зростання дебіторської заборгованості за статтею
«Покупці і замовники».

Для більш поглибленого аналізу складемо зведену таблицю, в
якої дебіторська заборгованість класифікується за термінами
освіти (табл. 3). Регулярне складання такої таблиці дозволяє
представити чітку картину стану розрахунків з дебіторами і виявити
прострочену дебіторську заборгованість.

Таблиця 3. Аналіз дебіторської заборгованості покупців за термінами освіти за 2015р.

Найменування контрагента На кінець 2015р. в тому числі за термінами освіти, тис. руб. Відстрочка, днів

тис. руб. % Від 0 до 30 днів Від 31 до 60 днів Від 61 до 180 днів Понад 181 дня
компанія А сто тридцять одна тисяча п’ятсот п’ятьдесят вісім 41,6% 10248 70883 50426 180
компанія Б 50665 16,0% 7382 20846 15549 6888 60
компанія В 43612 13,8% 43612 30
компанія Г 24747 7,8% 24747 30
Інші покупці і замовники 66032 20,9% 24934 17141 18529 5429
Заборгованість покупців і
замовників, всього
316614 100,0% 110923 108871 84504 12317
в% до загальної суми заборгованості
покупців
100,0% 35,0% 34,4% 26,7% 3,9%

Дані таблиці 3 показують, що основну частину дебіторської
заборгованості становить заборгованість в інтервалі до 60 днів, в тому
числі частка заборгованості з терміном освіти до 30 днів 35,0%; від 31
до 60 днів – 34,4%.

Більш пильної уваги заслуговує заборгованість компанії
Б, у якій 44,3% заборгованості відноситься до простроченої. також
слід звернути увагу на прострочену заборгованість по рядку
«Інші покупці і замовники» в розмірі 41 098
тис. рублів (17 141 + 18 529 + 5 429), тому що
наявність заборгованості зі
терміном освіти понад 30 днів не передбачено умовами договорів.

Відзначимо що, проблемної може бути визнана заборгованість в
сумі 12 317 тис. рублів або 3,9% від загальної суми
заборгованості, так як
дана заборгованість не обумовлена ​​умовами договорів (відстрочення
платежів більш ніж на 180 днів компанією не надаються), що
говорить про порушення покупцями платіжної дисципліни і неуважності з
боку компанії до зазначеної ситуації.

У процесі аналізу дебіторської заборгованості розраховують і
оцінюють показники оборотності дебіторської заборгованості, які
характеризують число оборотів боргу протягом аналізованого періоду, а
також середню тривалість одного обороту (табл. 4).

Таблиця 4. Аналіз оборотності дебіторської заборгованості

Показник Од. вим. 2013 2014 2015 Зміна

2014/2013 2015/2014
Сума дебіторської заборгованості тис. руб. 235061 234087 324583 -974 90496
Середнє значення дебіторської заборгованості тис. руб. 232905 234574 279335 1670 44761
Число днів в періоді день 360 360 360
Виручка за період тис. руб. 330940 427974 532698 97034 104724
коефіцієнт оборотності
дебіторської заборгованості
1,42 1,82 1,91 0,40 0,08
Тривалість обороту дебіторської
заборгованості, Дод
день 253,36 197,32 188,78 -56,04 -8,54
Середня одноденна виручка, Обдн тис. руб. 919,28 1188,82 1479,72 269,54 290,90
Вивільнення (залучення)
коштів, ΔДоб * Обдн
-66619,78 -12638,58

Тривалість обороту дебіторської заборгованості в аналізованих
періодах скоротилася, що говорить про зниження терміну погашення
дебіторської заборгованості та може оцінюватися позитивно, оскільки
веде до вивільнення грошових коштів з обороту.

Так, в 2013 р. тривалість обороту дебіторської заборгованості
становила 253 дня, тобто заборгованість погашалась в середньому 1,42 рази
за період в 360 днів, в 2014 р. тривалість обороту зменшилась на 56
днів і склала 197 днів, в 2015р. тривалість обороту дебіторської
заборгованості також скоротилася (на 8 днів) і склала 189 днів.

Порівняємо темп зростання виручки з темпом зростання дебіторської
заборгованості. Зростання дебіторської заборгованості виправданий, якщо
супроводжується відповідним зростанням виручки.

Так, темп зростання
дебіторської заборгованості в 2015 році в порівнянні з 2014 роком
склав 138,7% (табл. 1) і випередив темп зростання виручки, який за той
же період склав 124,5%.

Зворотна ситуація склалася в 2014 році, по
порівняно з 2013 роком темп росту виручки (129,3%) вище темпу зростання
дебіторської заборгованості – 99,6%.

Відносна економія коштів за рахунок прискорення
оборотності дебіторської заборгованості в 2014р. склала
66 619,78
тис. руб. (-56,04 * 1 188,82), в 2015 р. –
12 638,58 тис. Руб.
(-8,54 * 1 479,72)

Розглянемо співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (табл. 5).

Таблиця 5. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

Показник На кінець 2013р. На кінець 2014 р. На кінець 2015р.

1. Дебіторська заборгованість
короткострокова, всього, тис. руб.
235061 234087 324583
2. Кредиторська заборгованість
короткострокова, всього, тис. руб.
155101 182708 204184
3. Різниця показників, тис. Руб.
(Стор. 1 – стор. 2)
79960 51379 120399
4. Коефіцієнт співвідношення
дебіторської та кредиторської заборгованості (стор. 1 / стр. 2)
1,52 1,28 1,59

коефіцієнт співвідношення
дебіторської та кредиторської заборгованості в організації
перевищує 1,0, тобто дебіторська заборгованість покриває кредиторську.

Короткострокова кредиторська заборгованість повністю покривається
короткостроковій дебіторською заборгованістю, що є позитивним
фактором, який говорить про потенційну можливість організації
розплатитися зі своїми кредиторами без залучення додаткових
джерел фінансування.

Проте, протягом ряду років він менше нормативного
значення 2, а це значить, що сповільнюється звернення в грошові кошти
ліквідної частини оборотних активів.

Методика аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством

Досліджено аспекти методики аналізу дебіторської заборгованості підприємства. Узагальнена системи показників для «якісного» аналізу дебіторської заборгованості підприємства.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, методика, комплексний аналіз, фінансова стійкість, конкурентоспроможність, коефіцієнти.

Стратегічним значенням для підприємства будь-якої галузі є організація обліку і аналізу розрахунків з дебіторами. Результати цього процесу впливають на фінансову стійкість, конкурентоспроможність і прибутковість господарської діяльності.

Аналізуючи фінансовий стан підприємства доцільно вивчати динаміку, склад, структуру, а також причини, терміни існування і давність створення дебіторської заборгованості.

При проведенні такого аналізу доцільно враховувати специфіку підприємств, сезонність їх роботи, зв’язку з покупцями і постачальниками, конкретну виробничу ситуацію на підприємстві.

Одним з найскладніших і дискусійних питань є методика проведення економічного аналізу дебіторської заборгованості на підприємствах. Це пов’язано з проблемою неплатежів.

Для вирішення цього питання, а саме недоотримання коштів за дебіторською заборгованістю, необхідно проводити різні заходи: юридичні, економічні, психологічні, фізичні.

Вміле управління дебіторською заборгованістю є невід’ємною умовою ефективного господарювання підприємства.

Дебіторська заборгованість виникає в результаті розрахунків підприємства з покупцями, постачальниками, фінансовими органами, замовниками, співробітниками. Значна її частина в загальній структурі оборотних активів знижує фінансову стійкість, ліквідність підприємства і підвищує ризик фінансових збитків [1].

У процесі прийняття управлінських рішень виявлено цілу низку невирішених питань аналізу дебіторської заборгованості. Це свідчить про те, що методика аналізу вимагає подальшого розвитку і вдосконалення.

В умовах інфляції для покупців дебіторська заборгованість є джерелом кредитування їх діяльності на дуже вигідній основі, тому що виступає як безвідсотковий кредит.

Внаслідок цього необхідно керуватися ефективними управлінськими діями, які будуть спрямовані на регулювання її величини.

Величина дебіторської заборгованості та динаміка визначають характер управлінських рішень у виробничо-господарської діяльності. Дебіторська заборгованість відноситься до високоліквідних активів. Недостатня оцінка фактичного стану розрахунків з дебіторами може негативно вплинути на реальну оцінку платоспроможності і кредитоспроможності підприємства [2].

Для ефективного управління діяльності підприємства не тільки потрібно здійснювати кількісний аналіз показників оцінки поточного стану і стратегічно важливих перспектив управління активами підприємства, а також доцільно застосовувати якісний аналіз.

Основне його завдання – це виявлення видів продукції, за якими виникає найбільша дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги найбільш важливих клієнтів (споживачів, посередників, постачальників) підприємства, основних видів продукції, за якими найчастіше виникає дебіторська заборгованість [3].

Отже, аналіз стану дебіторської заборгованості в системі управління підприємством вимагає зовнішнього і внутрішнього аналізу, виявлення ризиків і загроз щодо неповернення, визначення середньої величини дебіторської заборгованості, її частку в загальній сумі оборотних активів підприємства, оцінки дебіторської заборгованості за термінами погашення. Система показників оцінки дебіторської заборгованості представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Система показників для оцінки стану і якості дебіторської заборгованості

показники Одиниці виміру Формула розрахунків Умовні позначення Економічний зміст
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Кодзі). Оборотів, раз Кодзі = ЧДр / Дз ЧДр- чистий дохід від реалізації продукції; Дз- дебіторська заборгованість (середня за аналізований період). Показник визначає ефективність кредитного контролю, показує скільки разів протягом аналізованого періоду обсяги надходжень від реалізації можуть вмістити в себе середній залишок дебіторів.
Період погашення дебіторської заборгованості (Ппдз). Кількість днів Ппдз = 360 / Кодзі 360 – звітний період; Кодзі – коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Показник розраховує скільки в середньому днів потрібно підприємству для отримання оплати за виконані роботи, послуги.
Питома вага дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів (УВдз). У відсотках УВдз = Дз / ОА * 100% Дз- дебіторська заборгованість (середня за аналізований період); ОА – оборотні активи (середні за аналізований період). Збільшення значення цього показника, розглядається як негативне явище, оскільки говорить про те, що все більша частка оборотних активів тимчасово відволікається з обороту і не бере участі в процесі поточної діяльності організації.
Питома вага сумнівної заборгованості в складі дебіторської заборгованості (УВсдз) У відсотках УВсдз = Сз / Дз * 100% СЗ сумнівна заборгованість; Дз- дебіторська заборгованість Показник характеризує якість дебіторської заборгованості, тенденція його зростання свідчить про зниження ліквідності підприємства.

Аналіз розрахунків на основеетіх коефіцієнтів показує стан дебіторської заборгованості підприємства за досліджуваний період, а також дає можливість визначити основні завдання політики управління дебіторською заборгованістю.

Діяльність суб’єктів господарювання вимагає сучасних підходів до платіжно-розрахунковим взаємозв’язкам між підприємствами, правильне здійснення обліку та проведення ефективного аналізу дебіторської заборгованості для прийняття управлінських рішень. Для того щоб не втратити свої кошти необхідно проводити постійний моніторинг заборгованості, своєчасно пред’являти претензії по боргах і запобігати безнадійні борги підприємства.

Зростання дебіторської заборгованості не завжди оцінюється негативно, а зниження позитивно. Необхідно розрізняти нормальну і прострочену заборгованість.

Наявність простроченої створює фінансові труднощі, тому що підприємство буде відчувати нестачу фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати. Крім того, заморожування коштів у дебіторській заборгованості приводить до уповільнення оборотності капіталу.

Прострочена дебіторська заборгованість означає також зростання ризику непогашення боргів і зменшення прибутку. Тому кожен суб’єкт господарювання зацікавлений в скороченні термінів погашення належних йому платежів [6].

Важливе значення має давність утворення дебіторської заборгованості, необхідно встановити, чи немає в її складі сум, не реальних до стягнення, або таких, за якими закінчуються терміни позовної давності. Якщо такі виявлені, то необхідно терміново вжити заходів для їх стягнення (оформлення векселів, звернення до суду).

На величину дебіторської заборгованості підприємства впливає стан договірної і розрахункової дисципліни. Недотримання договірної і розрахункової дисципліни, несвоєчасне пред’явлення претензій по боргах, які виникають, призводять до значного зростання невиправданої дебіторської заборгованості, створення фінансових труднощів, нестачі ресурсів.

Тому доцільно провести аналіз дебіторської заборгованості за термінами освіти, тому що тривалі неплатежі призводять до отвлеченіюсредств з господарського обороту. Аналітик, що займається управлінням дебіторської заборгованості, повинен зосередити увагу на давніх боргах і приділити більше уваги великим сумам заборгованості.

Важливим є здійснення заходів щодо прискорення погашення дебіторської заборгованості, зокрема: ознайомлення з фінансовим станом замовників, покупців і вивчення можливостей поліпшення їх платоспроможності на перспективу; своєчасне оформлення розрахункових документів; застосування попередньої оплати; застосування вексельної форми оплати; вдосконалення фінансово-розрахункових операцій підприємства.

Аналіз дебіторської заборгованості підприємства дає можливість оцінити можливу величину доходів, які можна отримати у вигляді штрафів, пені, неустойок від дебіторів, які прострочили оплату.

Для управління дебіторською заборгованістю важливим є розробка заходів по скороченню або стягненню простроченої, або сумнівної дебіторської заборгованості.

При цьому можуть використовуватися різні методи управління, які можна класифікувати на наступні групи:

 • – юридичні: претензійна робота, подача позову до суду;
 • – економічні: фінансові санкції (штраф, пеня, неустойка), передача в заставу майна і майнових прав, призупинення поставок продукції;
 • – психологічні: нагадування по телефону, факсу, використання ЗМІ або поширення інформації серед суміжних постачальників, яка загрожує боржнику втратою іміджу;
 • – фізичні: арешт майна боржника (органи федеральної служби судових приставів).

Важливе значення має планування, а також організація і контроль роботи з дебіторами. Правильно проведений облік і аналіз зменшує величину дебіторської заборгованості на підприємствах.

Сьогодні практичний досвід управління підприємствами показує, що доцільно здійснювати як кількісні, так і якісні методи аналізу показників в оцінці поточного стану дебіторської заборгованості.

Це забезпечує ефективність відповідних процесів господарювання. Тому, рекомендується проводити комплексний метод аналізу дебіторської заборгованості на підприємствах.

Аналіз охоплює п’ять етапів функціонально пов’язаних між собою.

На першому етапі визначається об’єкт, мета і завдання аналізу. Об’єкт дослідження – це дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

Мета аналізу – визначення повноти, своєчасності та правильності здійснення підприємством операцій з дебіторами, якість дебіторської заборгованості по узагальнюючим і приватним показниками, виявлення чинників, а також встановлення причин їх зміни. Основними завданнями аналізу є:

 1. – визначення причин появи дебіторської заборгованості;
 2. – оцінка динаміки дебіторської заборгованості в цілому і по її видам;
 3. – аналіз якісного стану дебіторської заборгованості;
 4. – аналіз простроченої та безнадійної дебіторської заборгованості;
 5. – вивчення покупців по їх важливості і надійності;
 6. – прийняття управлінських рішень щодо поліпшення стану дебіторської заборгованості.

На другому етапі аналізу дебіторської заборгованості підприємства збирають і обробляють джерела інформації.

Необхідна інформація для аналізу така: форма № 1 «Баланс»; форма № 2 «Звіт про фінансові результати»; форма № 3 «Пояснення до балансу і звіту про фінансові результати»; аналітична інформація відділу продажів.

Для здійснення аналізу дебіторської заборгованості та прийнятті управлінських рішень важливе значення має повнота і об’єктивність інформації.

Третій етап комплексного аналізу дебіторської заборгованості найбільш об’ємний і трудомісткий.

Оскільки тут проводиться горизонтальний і вертикальний аналіз, порівняння, побудова аналітичних таблиць, аналіз динаміки, складу і структури дебіторської заборгованості.

Використовуючи систему коефіцієнтів, які представлені в таблиці 1, доцільно провести якісний аналіз дебіторської заборгованості.

Рекомендується проаналізувати прострочену і безнадійну дебіторську заборгованість підприємства. Визначити групи товарів, що представляють найбільшу питому вагу в структурі дебіторської заборгованості. Виявити види продукції, за якими виникла найбільша дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Завдяки цьому є можливість визначити найбільш вигідних клієнтів підприємства.

На четвертому етапі аналізу результати досліджень необхідно узагальнити і систематизувати. Сформувати відповідні висновки про стан дебіторської заборгованості на підприємстві. А також вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості.

На завершальному етапі слід прийняти управлінські рішення, які сприятимуть підвищенню ефективності господарської діяльності підприємства і зниження ризику неповернення боргів.

Такий комплексний аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством є оптимальним. Він дозволить оцінити реальний стан дебіторської заборгованості підприємства, а також розробити заходи щодо скорочення або стягнення простроченої, або сумнівної дебіторської заборгованості.

Аналіз стану дебіторської заборгованості в системі управління підприємством вимагає зовнішнього і внутрішнього, кількісного і якісного аналізу, визначення середньої величини дебіторської заборгованості, її частки в загальній сумі оборотних активів підприємства, оцінки дебіторської заборгованості за термінами погашення, виявлення ризиків і загроз щодо неповернення. Правильна організація і методика аналізу дебіторської заборгованості підприємства дозволить приймати ефективні управлінські рішення щодо повернення боргів, а також дозволить спрогнозувати надходження коштів [7].

література:

 1. Євглевська В. К., Пострелова А. В. Методика аналізу дебіторської і кредиторської заборгованостей // Наукові дослідження: від теорії до практики. – 2014. – № 1. – С. 297-299.
 2. Івашкевич В. Б., Семенова І. М. Облік і аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. – М .: «Бухгалтерський облік», 2012. – 192 с.
 3. Кобелєва С. В., Конова О. Ю. Дебіторська заборгованість: виникнення, аналіз та управління // Територія науки. – 2015. – № 2. – С. 109-115.
 4. Кондраков Н. П. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. М .: ИНФРА-М, 2012. – 832 с.
 5. Крилов С. І. Методика аналізу дебіторської і кредиторської заборгованостей за даними бухгалтерської (фінансової) звітності // Фінансовий вісник: фінанси, податки, страхування, бухгалтерський облік. -2011. -№ 4. -С. 25-30.
 6. Молітвік В. Н. Проблеми аналізу та управління дебіторською заборгованістю підприємств // Економіка і управління: проблеми, рішення. – 2015. – № 10. – С. 57-59.
 7. Симоненко Л. І., Столярова М. А. Аналіз розрахунків і управління дебіторською та кредиторською заборгованістю // Інноваційна економіка: перспективи розвитку і вдосконалення. – 2014. – № 2. – С. 210-216.

Основні терміни (генеруються автоматично): дебіторська заборгованість, дебіторська заборгованість підприємства, підприємство, аналізований період, система управління, фінансова стійкість, питома вага, комплексний аналіз, якісний аналіз, аналіз.

Облік і аналіз дебіторської заборгованості

У статті розглядаються питання, пов’язані з обліком і аналізом дебіторської заборгованості.

Пояснюється необхідність створення резервів по сумнівних боргах, а також відмінності в створенні таких резервів в бухгалтерському та податковому обліку.

Також розглянуті основні етапи аналізу дебіторської заборгованості, необхідного для створення на підприємстві ефективної системи контролю та управління дебіторською заборгованістю.

Діяльність сучасного підприємства неможлива без виникнення дебіторської заборгованості. При цьому обсяг заборгованості багато в чому залежить від сфери діяльності підприємства і обраної кредитної політики.

Дебіторська заборгованість відноситься до активів підприємства і являє собою кошти, тимчасово абстрактні з обороту. Іншими словами, дебіторська заборгованість це сума боргів, належних підприємству і що виникли в результаті ведення господарської діяльності [6].

Незважаючи на те, що дебіторська заборгованість втілює майбутню вигоду, що забезпечує здатність прямо чи побічно створювати приріст грошових коштів, зазвичай немає стовідсоткової впевненості щодо термінів і суми отримання таких коштів.

У зв’язку з цим дебіторську заборгованість ділять на поточну і прострочену. Прострочена заборгованість виникає в разі несплати зобов’язань у встановлений термін. При цьому прострочена заборгованість може бути забезпеченою, сумнівної та безнадійної.

Сумнівною вважається заборгованість, яка не була погашена в термін і при цьому не забезпечена заставою, поручительством або банківською гарантією. Заборгованість, за якою минув строк позовної давності або зобов’язання припинене внаслідок неможливості його виконання, є безнадійною [1].

Основним видом дебіторської заборгованості є заборгованість за товари, роботи і послуги. Бухгалтерський облік розрахунків з дебіторами покликаний забезпечити повну і достовірну інформацію про суму дебіторської заборгованості підприємства.

Важливим моментом в обліку дебіторської заборгованості є проведення інвентаризації розрахунків та створення резерву по сумнівних боргах.

Відповідно до пункту 27 Положення по веденню бухгалтерського обліку і звітності інвентаризація дебіторської заборгованості в обов’язковому порядку проводиться перед складанням річної фінансової звітності.

Проведення такої інвентаризації передбачає перевірку правильності та обґрунтованості сум заборгованості, що значаться на рахунках бухгалтерського обліку [3].

На підставі результатів проведеної інвентаризації створюється резерв по сумнівних боргах. Вимога формування такого резерву міститься в пункті 70 Положення по веденню бухгалтерського обліку і звітності.

При цьому сумнівною вважається заборгованість, яка непогашена або з високого ступеня вірогідності не буде погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена відповідними гарантіями. Величину резерву підприємства визначає самостійно окремо по кожному сумнівному боргу.

Розмір резерву при цьому залежить від фінансового стану контрагента і оцінки ймовірності погашення боргу Спосіб і методика розрахунку резерву по сумнівних боргах повинні бути закріплені в обліковій політиці підприємства для цілей бухгалтерського обліку [3].

Треба відзначити, що в податковому обліку створення резерву по сумнівних боргах необов’язково. Крім того, в податковому обліку такий резерв може формуватися тільки за заборгованістю, пов’язаної з реалізацією товарів, робіт і послуг.

При цьому в податковому обліку сумнівної вважається заборгованість, яка не була погашена в термін.

Відсотки відрахувань в резерв по сумнівних боргах встановлені Податковим кодексом Російською Федерацією і залежать від періоду прострочення, а загальний розмір резерву не може перевищувати 10% виручки звітного періоду [1].

У балансі дебіторська заборгованість відображається за чистою реалізаційною вартістю, тобто за вирахуванням створеного резерву по сумнівних боргах.

Таким чином реалізується один з основних принципів бухгалтерського обліку – принцип обачності.

Це дозволяє забезпечити користувачів бухгалтерської звітності достовірною інформацією про фінансовий стан підприємства і уникнути завищення розмірів очікуваних надходжень [8].

На підставі облікових даних проводиться аналіз дебіторською заборгованістю. Для його проведення потрібна якісна облікова інформація з необхідним ступенем деталізації.

Метою аналізу дебіторської заборгованості є оцінка її складу, структури і динаміки, а також ефективності використання коштів, вкладених в дебіторську заборгованість.

Проведення такого аналізу дозволяє розробити заходи щодо вдосконалення розрахунків з дебіторами і ефективному використанню оборотних коштів.

При аналізі дебіторської заборгованості в першу чергу вивчається її динаміка. При цьому зіставляються темпи зростання дебіторської заборгованості і обсягів продажів.

Позитивною динамікою є випередження темпу зростання виручки в порівнянні з темпом зростання дебіторської заборгованості. Якщо ж дебіторська заборгованість збільшується швидше, ніж обсяг продажів, то це може мати два пояснення.

Така ситуація складається при зростанні частки продажів в кредит, а також при збільшенні термінів погашення заборгованості [5].

На наступному етапі аналізу вивчається склад і структура дебіторської заборгованості в динаміці. При цьому особлива увага приділяється вивченню давнини утворення заборгованості. Якщо в ході аналізу виявляється заборгованість з терміном позовної давності, повинні бути прийняті термінові заходи щодо її стягнення.

На цьому етапі аналізу оцінюється частка простроченої дебіторської заборгованості. Якщо цей показник збільшується, то це вказує на недоліки в роботі по стягненню дебіторської заборгованості і погіршення розрахунково-платіжної дисципліни [6].

Ефективність використання дебіторської заборгованості як оборотного активу аналізується за допомогою розрахунку оборотності і періоду її погашення. Прискорення оборотності дебіторської заборгованості може мати кілька причин:

 • поліпшення платіжної дисципліни дебіторів;
 • зниження обсягів продажів з відстрочкою платежу;
 • скорочення термінів відстрочки платежу при реалізації в кредит.

Уповільнення оборотності дебіторської заборгованості в свою чергу може бути викликана погіршенням платіжної дисципліни, зростанням обсягів продажів з відстрочкою платежу або збільшенням терміну відстрочки.

Виявлене уповільнення оборотності внаслідок погіршення платіжної дисципліни дебіторів вимагає вжиття заходів щодо підвищення ефективності системи контролю за своєчасністю погашення дебіторської заборгованості.

Зміна обсягів продажів в кредит і терміну відстрочки платежу залежать від кредитної політики підприємства. [7].

Якість дебіторської заборгованості оцінюється за допомогою розрахунку частки резерву по сумнівних боргах в загальній сумі заборгованості. Збільшення питомої ваги резерву по сумнівних боргах є свідченням зниження якості дебіторської заборгованості.

Ще одним показником якості дебіторської заборгованості є питома вага вексельної форми розрахунків.

Вексель є високоліквідним активом і, отже, збільшення частки отриманих векселів в сумі заборгованості свідчить про підвищення її надійності і ліквідності [5].

Дебіторська заборгованість веде до непрямих втрат в доходах. І чим більше період погашення, тим менше дохід від коштів, вкладених в таку заборгованість. А в умовах інфляції має місце ще і знецінення грошових коштів, що повертаються боржниками.

Так як дебіторська заборгованість це актив підприємства, то для його фінансування потрібні відповідні джерела.

Всі пасиви підприємства мають свою ціну, а, отже, підтримання певного рівня дебіторської заборгованості пов’язано витратами на джерела фінансування.

Намагаючись забезпечити своєчасне погашення дебіторської заборгованості, підприємства часто використовують знижки за дострокову оплату. При розрахунку допустимого рівня знижки проводяться імітаційні розрахунки з різними варіантами прогнозних величин темпів інфляції, банківської процентної ставки і числа днів скорочення періоду погашення [5].

Ще одним етапом аналізу дебіторської заборгованості є зіставлення умов надання кредиту підприємству і кредитування їм своїх дебіторів. Воно проводиться на підставі порівняння показників оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості.

Традиційно вважається, що запланованих надходжень від погашення дебіторської заборгованості повинно бути більше, ніж зобов’язань перед кредиторами. Тобто величина дебіторської заборгованості повинна перевищувати суму кредиторської заборгованості.

Однак більш повільна оборотність дебіторської заборгованості вказує на відволікання коштів з обороту підприємства і свідчить про їх неефективне використання. Більш повільна оборотність кредиторської заборгованості може бути свідченням наявності проблем з платоспроможністю.

Але з іншого боку, перевищення суми зобов’язань над дебіторською заборгованістю може бути вигідно підприємству, так як кредиторська заборгованість є додатковим джерелом фінансування [4].

Бухгалтерський облік розрахунків з дебіторами повинен виконувати дві основні задачі. По-перше, надавати достовірну інформацію про суму дебіторської заборгованості користувачам фінансової звітності.

По-друге, забезпечувати своєчасні дані про розрахунки з достатнім ступенем деталізації для проведення аналізу дебіторської заборгованості.

У свою чергу, аналіз дебіторської заборгованості дозволяє забезпечити ефективну систему контролю та управління дебіторською заборгованістю.

Дебіторська заборгованість

Час читання: 6 хв.

1. Що таке дебіторська заборгованість?

Дебіторська заборгованість – це фінансові та товарні активи компанії, що працюють на контрагента в результаті угоди, договору тощо У ролі контрагента можуть виступати покупці, підрядники та інші підзвітні особи. Дебіторська заборгованість відноситься до майна підприємства (її активів) і підлягає інвентаризації незалежно від терміну погашення.

Простими словами поняття дебіторська заборгованість компанії – це сума боргу, яку ще не повернули позичальнику, за певні послуги або товар.

Наведемо приклад дебіторської заборгованості:

Підприємство «MAX» спеціалізується на виготовленні будівельних сумішей. У нього є кілька дебіторів (боржників), це фірми, які не мають фінансової можливості здійснити оплату товару відразу.

Дві сторони укладають договір із зазначенням терміну погашення заборгованості та всіх нюансів в разі його невиконання. Таким чином, компанія «MAX» не відмовляючи в позику, в майбутньому отримає економічний прибуток.

До змісту

2. Чим відрізняється дебіторська і кредиторська заборгованість?

При дебіторської заборгованості у вашій компанії є боржники, а в разі кредиторської заборгованості боржниками є ви. З одного боку, відсутність дебіторської заборгованості свідчить про обережність компанії, так як не всі боржники в кінцевому підсумку мають можливість повернути борг. Але і при цьому фірма позбавляє себе потенційного доходу від сумлінних контрагентів.

Відносно кредиторської заборгованості, та ж історія, її високий рівень вказує на проблеми компанії, а відсутність демонструє успішність і окупність бізнесу власними силами.

Але так як КЗ є стороннім капіталом, було б нерозумно не скористатися можливістю розвиватися за рахунок чужих інвестицій.

З цього випливає висновок, що значення має не сама наявність, а обсяг і співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості.

До змісту

3. Види дебіторської заборгованості

 • Існує безліч критеріїв, за якими можна класифікувати види дебіторської заборгованості, але ми звернемося до основних.
 • Залежно від терміну погашення:
 • Залежно від надходження оплати:

Щоб уникнути серйозних наслідків несплати боргу, фірми створюють резерви по сумнівних боргах.

Обсяги резервів затверджуються індивідуально, все залежить від фінансового становища боржника та ймовірності погашення зобов’язань. Встановлюється резерв по сумнівних боргах після проведення інвентаризації.

До змісту

4. Управління дебіторською заборгованістю підприємства

Часто зустрічаються ситуації, коли підприємство, прагнучи збільшити прибуток, починає перевантажувати себе дебіторами, що в підсумку може призвести до великої кількості неоплаченої заборгованості і навіть до банкрутства підприємства. Розумні керівники приділяють велику увагу обсягом боргів і ведуть строгий облік дебіторської заборгованості за допомогою різних інструментів, наприклад Excel.

Методи управління дебіторською заборгованістю:

 • Посилення роботи з дебіторською заборгованістю – стягнення боргів, не вдаючись до допомоги судових органів.
 • Контроль балансу і аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості.
 • Мотивація співробітників відділу збуту (щодо вжиття заходів, з метою максимально швидкого повернення коштів з боку дебіторів)
 • Підрахунок реальної вартості ДЗ, з огляду на можливість її продажу.
 • Створення системи реалізації, при якій регулярно і гарантовано будуть відбуватися платежі, наприклад система знижок для пунктуальних клієнтів.
 • Розрахунок граничного рівня дебіторської заборгованості.
 • Аудит втрат від ДЗ (який прибуток могла отримати фірма в разі миттєвої сплати і використання цих грошей).

При грамотному постійному контролі й управлінні дебіторською заборгованістю, підприємство максимально може захистити себе від ризиків, пов’язаних з непогашенням боргів, зниженням платоспроможності і нестачею обігових коштів.

До змісту

5. Інвентаризація дебіторської заборгованості

Інвентаризація дебіторської заборгованості – це звірка документів з контрагентами, підтвердження наявності заборгованості та її розмірів. Проводять інвентаризацію перед річним звітом, зміною головного бухгалтера, при ліквідації або реорганізації підприємства і в разі надзвичайних ситуацій, наприклад пожежі.

Інвентаризація здійснюється на певну дату, підприємство відправляє дані по заборгованості своїм позичальникам, і ті повинні в письмовій формі підтвердити або спростувати наявність і суму боргу.

Це в ідеалі, але на ділі не все так гладко, по-перше, інвентаризація може зайняти багато часу, в деяких фірмах показники доходять до місяця.

По-друге, не всі боржники відповідають на запити, особливо ті, чия заборгованість вже давно чекає, щоб її погасили.

Далі проблема полягає у врегулюванні невідповідностей даних, в такому випадку доводиться звіряти всі проведені операції з даним підприємством, особливу складність це створює, якщо підприємство знаходиться в іншому місті або, ще краще, в іншій країні.

При відправленні довідки про дебіторську заборгованість, потрібно враховувати той факт, що підприємство може бути і дебітором і кредитором одночасно.

Навіть якщо за підрахунками ви опинилися боржником, відомість висилати потрібно, при цьому вказувати суму і дебіторської і кредиторської заборгованості.

Після проведення звірок, підприємство повинно скласти акт інвентаризації, деякі встановлюють власний шаблон форми, або ж використовують стандартний, наприклад: зразок 1 (скачати).

До змісту

6. Оборотність дебіторської заборгованості

Оборотність дебіторської заборгованості показує, наскільки швидко фірма отримує оплату ДЗ за продані товари та послуги.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, наскільки ефективні заходи вживає організація для мінімізації ДЗ. Цей показник кількісно вимірює, скільки разів фірма отримала оплату за період в розмірі середнього залишку неоплаченої заборгованості від своїх покупців.

 1. * Середній залишок дебіторської заборгованості розраховується як сума дебіторської заборгованості покупців за даними бухгалтерського балансу на початок і кінець аналізованого періоду, поділена на 2.
 2. Формула оборотності дебіторської заборгованості:
 3. Період оборотності дебіторської заборгованості в днях формула:
 4. * ОДЗ в днях показує кількість днів, протягом яких заборгованість залишається неоплаченою.

Як такої норми коефіцієнта оборотності не існує, для кожної галузі вона буде різною. Але в будь-якому випадку, чим вище ОДЗ, тим краще для організації, це означає, що покупці швидко погашають заборгованість.

До змісту

7. Стягнення дебіторської заборгованості

Будь-яке підприємство зустрічається з проблемою непогашення дебіторської заборгованості. Звичайно, у покупця можуть бути різні вагомі причини, але кого це хвилює? Компанія бажає стягнути свої гроші за наданий товар.

Повернення дебіторської заборгованості можна здійснювати різними методами, наприклад, найняти мафію, ну а якщо законно, то краще пред’явити претензію або звернутися в судові органи. Якщо ви вирішили залагодити конфлікт полюбовно, вам слід направити претензію боржнику, щоб чітко пояснити вашу позицію і з’ясувати чи має він якісь обґрунтовані заперечення.

У зверненні стягнення дебіторської заборгованості потрібно вказати наступні пункти:

 • Вимога сплати боргу
 • Докладний розрахунок суми виниклого боргу
 • Розрахунок нарахування відсотків
 • Крайній термін погашення заборгованості
 • Попередження про звернення до суду

Крім цього, під претензією повинна стояти підпис уповноваженої особи, так само слід додати копії всіх документів, що мають відношення до заборгованості. Якщо боржник отримав ваш лист (повинні бути докази) і не відреагував у встановлені терміни, то зі спокійною совістю ви можете звертатися до суду з вимогою повернення дебіторської заборгованості.

До змісту

8. Списання дебіторської заборгованості

Згідно із законом заборгованість вважається простроченою, якщо минув строк позовної давності боргу (3 роки) і безнадійною заборгованістю, якщо фірма не має можливості виплатити борг.

На цих підставах підприємство має право списати заборгованість.

Списання безнадійної простроченої дебіторської заборгованості дозволено проводити в заключний день періоду, в якому пройшов термін позовної давності.

Списання дебіторської заборгованості зі строком давності можна здійснити двома методами.

Перший – використовувати для цієї мети резерв сумнівних боргів, якщо для даного боргу резерв не був передбачений, то списати на фінансові результати.

Проведення списання дебіторської заборгованості потрібно проводити виключно по кожному зобов’язанню окремо. Причиною для цього можуть служити результати інвентаризації, письмові підтвердження або розпорядження керівника підприємства.

Зразок наказу про списання дебіторської заборгованості: зразок 2 (скачати).

Списання безнадійної ДЗ не є фактичний анулюванням боргу, тому протягом п’яти років після списання дебіторська заборгованість відображається в балансі. І на протязі всього періоду потрібно стежити за фінансовим станом боржника, чи не з’явилася у нього можливість погасити борг.

До змісту

9. Звіт по дебіторської заборгованості

Для керівника важливо мати уявлення про те, яка кількість коштів він може використовувати, коли будуть наступні надходження і на підставі звіту продумувати свої дії щодо фінансів. Так само за даними звіту можна дати оцінку дебіторської заборгованості кожного клієнта, хто відповідально робить платежі, а хто навіть не розуміє важливості своєчасної сплати боргу.

Зразок розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості зразок: зразок 3 (скачати) .

До змісту

10. Продаж і купівля дебіторської заборгованості

Якщо у вас немає ні найменшого бажання розбиратися з боржниками, але бажаєте повернути кошти, ви можете продати дебіторську заборгованість, якщо є особи, яким це буде цікаво. Найчастіше це люди, які самі мають борг перед дебітором.

Підприємство має можливість купити дебіторську заборгованість, за нижчою ціною, так би мовити зі знижкою, а потім пред’явити боржникові документи і вимагати повернення боргу за повною вартістю.

Для продажу заборгованості згоди боржника не потрібно, достатньо буде його сповістити про продаж боргу.

Оптимізація системи продажів підприємства і мінімізація ризиків в роботі з дебіторською та кредиторською заборгованостями

(оцінка 4,78 / 5 )

Вивчити ще по темі продажів: